“Je zingt met je hele lichaam, niet alleen met je keel. Ongemerkt ben je heel actief als je zingt, en dat heeft een enorm heilzaam effect. Is ook wetenschappelijk bewezen.”

Emile Engel, Dirigent WMK
Er is momenteel niets te melden.

Regeling project Zangplek

Jaren heeft het Warnsvelds Mannenkoor inkomsten gekregen uit de opbrengsten van ingezameld oudpapier. Eind 2022 komt hieraan een eind. Het WMK wil Warnsveld bedanken voor al de papieropbrengsten. Het project Zangplek is de wijze waarop deze dank vorm krijgt. Zie verder publicatie “Van Hangplek naar Zangplek?”.

Het WMK stelt eenmalig een bedrag van €2500 beschikbaar ten bate van de muzikale ontwikkeling van de Warnsvelds jeugd. Jongeren van 12 tot en met 21 jaar kunnen een bijdrage (maximaal € 250) aanvragen. Toegekende bijdragen moeten worden besteed voor uitgaven die gemaakt worden voor muzikale vorming of beoefening.

Criteria voor aanvragen

 • Aanvrager is op 1 januari 2023 12 jaar of ouder en niet ouder dan 21 jaar.
 • Indien de aanvrager minderjarig is, moet een ouder of voogd de aanvraag mede ondertekenen.
 • Aanvrager is woonachtig in Warnsveld.
 • Aanvrager neemt deel aan een muzikale activiteit waarbij een financiële verplichting is aangegaan of zal worden aangegaan. De aanvrager dekt minimaal 25% van de verplichting uit eigen middelen.
 • De financiële verplichting mag niet vóór 1 september 2022 zijn aangegaan.
 • De aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2023 zijn ingediend bij de Secretaris van het WMK (secretaris@WarnsveldsMannenkoor.nl).
 • De aanvraag moet in ieder geval een ingevuld en ondertekend formulier “Aanvraagformulier Zangplek” bevatten (link naar formulier). 
 • Een aanvraag kan alleen publiek gemaakt worden als de aanvrager hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Commissie Zangplek

Het Bestuur benoemt de Commissie Zangplek bestaande uit een lid van het Bestuur, een lid van de MEC en een koorlid. De Commissie heeft als taak het beoordelen van de aanvragen en het toekennen van de bijdragen binnen de daartoe gegeven kaders.

Werkwijze

 • De Commissie beoordeelt of de aanvraag aan de daarvoor gestelde criteria voldoet.
 • Er is in totaal €2500 beschikbaar om uit te keren. Per aanvrager wordt niet meer dan €250 toegekend.
 • De Commissie ontvangt de aanvragen zo spoedig mogelijk na 31 januari 2023 van de Secretaris.
 • De Commissie bepaalt of een aanvraag wordt toegekend. Bij toekenning bepaalt de Commissie de hoogte van het toe te kennen bedrag, dat niet groter is dan €250.
 • De Commissie bepaalt zelf haar werkwijze. De Commissie kan een aanvrager vragen om toelichting te geven.
 • De Commissie maakt een schriftelijk verslag, waarin is opgenomen een beoordeling van elke aanvraag:
  • beslissing wel/geen toekenning
  • toe te kennen bedrag
  • onderbouwing van de beslissing.
 • Het totaal van de toegekende bedragen is niet groter dan €2500
 • Het door de drie leden van de Commissie ondertekende verslag van de Commissie is definitief na overhandiging aan de Secretaris.
 • De Commissie brengt uiterlijk 28 februari 2023 schriftelijk verslag uit.

Bekendmaking aan aanvrager

De Secretaris stuurt elke aanvrager de desbetreffende beoordeling van de Commissie.

Uitkering van de bijdrage

De Penningmeester keert de toegekende bijdrage uit na overlegging van bewijs dat de financiële verplichting waarvoor de aanvraag geldt daadwerkelijk is aangegaan. Dit kan zijn een kopie van de factuur, een kopie of screenshot van de bankafschrift.

Publiciteit en persoonlijke gegevens

Het WMK kan de publiciteit zoeken rond project “Zangplek”. Identiteit en persoonlijke gegevens van aanvragers worden niet gebruikt tenzij de aanvrager hiervoor toestemming heeft gegeven. Alle persoonlijke gegevens zullen na het uitkeren van alle bijdragen worden vernietigd.